Júlia Sellers

Zakladateľka “SEN Slovensko Česko”- slovenskej a českej sekcie SEN (Spiritual Emergence Network). SEN je súčasťou ISEN- medzinárodnej organizácie zaoberajúcej sa duchovným rastom a duchovnou krízou jednotlivca.
Odkaz na “SEN Slovensko Česko”: http://www.spiritualemergencenetwork.org/slovakia/
 • Narodila sa v Bánovciach nad Bebravou, na západnom Slovensku.-Za socializmu bola vyslaná študovať do bývalého ZSSR.
 • Navštevovala 8 vysokých škôl, z toho 4 riadne ukončila. 
 • Okrem právnickej fakulty na UK v Bratislave, navštevovala fakultu žurnalistiky na American University vo Washingtone D.C., ale aj fakultu ruských teritoriálnych štúdií na George Mason University (USA), fakultu politológie, medzinárodných vzťahov a fakultu fytopatológie a entomológie v bývalom ZSSR.
 • Vyštudovala ruské teritoriálne štúdiá a kultúru v USA, právo v SR, pedagogiku v ČR a teológiu distančne (USA).
 • Absolvovala kurzy prekladateľstva/tlmočníctva na prestížnej Georgetown University vo Washingtone, D.C.
 • Získala pedagogické minimum v odbore ruština-nemčina v bývalom ZSSR.
 • Žila v bývalom ZSSR a vo Frankfurte nad Mohanom. Potom sa trvalo usadila vo Washingtone, D.C. V súčasnosti sa zdržiava na Slovensku.
 • Hovorí plynule 4 jazykmi. Má americké a slovenské občianstvo.
 • Absolvovala stáž v kancelárii amerického kongresmana Dennisa Kucinicha, v IREXE -medzinárodnej organizácii vo Washingtone, D.C., na MZV USA vo Washingtone, D.C., v Inštitúte Woodrowova pre pokročilé medzinárodné štúdia vo Washingtone D.C., ako aj v Rusko-americkej obchodnej komore vo Washingtone, D.C.
 • V minulosti pracovala ako prekladateľka-tlmočníčka, lektorka anglického a ruského jazyka, učiteľka angličtiny ( na prvej súkromnej škole v rámci SR zameranej na výuku detí s behaviorálnymi problémami), výkonná manažérka, šéfka medzinárodnej sekcie volebného tímu v prezidentských voľbách SR, poradkyňa pre zahraničné vzťahy ex-premiéra SR, analytička oddelenia medzinárodných vzťahov, zástupkyňa Centrálneho volebného tímu, dopisovateľka, zahraničná korešpondentka akreditovaná na MZV USA a v Zahraničnom tlačovom centre USA vo Washingtone, D.C. Pracovala tiež v Nadácii za ústavnú vládu vo Washingtone, D.C. a v Asociácii Stewarta Motta vo Washingtone, D.C.
 • Angažovala sa tiež v slovensko - americkej komunite v USA, v rámci ktorej získala špeciálne ocenenie za prínos rozvoja slovensko-amerických vzťahov udelené americkým senátorom Rickom Sanctorumom, uznanie za rozvoj slovensko-amerických vzťahov udelené Svetovým kongresom Slovákov v zahraničí v USA, ako aj cenu za rozvoj slovensko-americkej krajanskej komunity udelenú Nadáciou Štefana Baniča v USA.
 • V roku 1995 zažila prvý mimotelový zážitok. Odvtedy tejto problematike venuje všetok svoj voľný čas.
 • Aktívne tiež píše básne a úvahy. Väčšina z nich je duchovne zameraná. Odkazy na básne a úvahy: ODKAZ 1, ODKAZ 2.

  Je členkou nasledujúcich organizácií v USA a Európe:
 • Americké centrum pre integráciu zážitkov duchovnej transformácie
 • Akadémia pre štúdium duchovna a vedomia
 • Projekt aplikovanej prekognície
 • Spoločnosť pre vedecké skúmanie
 • Asociácia pre zhromažďovanie dôkazov o posmrtnom živote
 • Asociácia transkomunikácie
 • ACCPH : Nezávislé a profesionálne združenie akreditovaných poradcov, koučov, psychoterapeutov a hypnoterapeutov so sídlom v UK.
 • Mariologická spoločnosť´-University of Dayton,(USA)
 • Nadácia na podporu večnej rodiny (USA)
 • Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.
 • Je konzultantkou CCRI- amerického "Inštitútu pre výskumu vedomia a kontaktných modalít"

  Je držiteľkou:
 • Akreditovaného certifikátu "Kresťanský kouč"
 • Akreditovaného certifikátu v odbore „Abnormálna psychológia“
 • Certifikátu ukončenia kurzu „Psychológia odpúšťania“
 • Certifikátov: "Kresťanský líder" a "Pastorácia" (CLI,USA)
  Diplomov v oblastiach "teologických štúdií" a "duchovnej starostlivosti a služieb" (CLI, USA)
 • Je autorkou vedeckých štúdií o autoskopických fenoménoch, ktoré boli publikované v medzinárodných vedeckých časopisoch.
 • Je recenzentkou pre PLOS ONE, medzinárodný multidisciplinárny vedecký recenzný časopis, ktorý vychádza v anglickom jazyku.
 • Má vlastný stĺpček v českom časopise "Kvalitný život"
 • Pravidelne prispieva do českého recenzovaného časopisu "Eniopsychologie"

  Spolupracuje s:
 • "Yale Cope Project" - výskumný projekt anomálnej percepcie na Yale univerzite (USA).
 • hnutím Emerging Proud– (Centrum podpory duchovnej krízy)
 • platformou Otevření vědci
 • platformou SHAFE – Smart Healthy Age-Friendly Environments- (súčasť Platformy pre európsku politiku v oblasti verejného zdravia pri Európskej komisii)
 • PAE (Pain Alliance Europe) celoeurópska organizácia výskumu fenoménu bolesti
 • Je koordinátorkou pre SR a ČR prieskumu Pain Alliance Europe pre EU, zameraného na fenomén stigmy v súvislosti s chronickou bolesťou.
 • Zastrešuje slovenskú a českú sekciu výskumu zážitkov s inter/extra-dimenzionálnymi inteligenciami americkej nadácie FREE. Vedecká komunita zaoberajúca sa duchovno transformačnými zážitkami a transpersonálnou psychológiou, nepokladá kontakty s inter/extra-dimenzionálnymi inteligenciami za príznak duševnej choroby. Vysvetľuje ich ako súčasť tzv. duchovných problémov v rámci duchovného vývoja jednotlivca.
 • Spoločne s viac ako 200 vedcami, filozofmi a lektormi z celého sveta je signatárkou dokumentu "Manifest vedy založenej na post-materializme", ktorý bol vydaný na medzinárodnom samite o postmaterialistickej vede, duchovných vedách a spoločnosti vo februári 2014 v Arizone (U.S.A.)

  Participovala v nasledovných výskumoch:
 • Výskum následkov transformačných a transcendentálnych zážitkov ( duchovné a mystické zážitky) a skúmanie vplyvov nezvyčajných transcendentálnych zážitkov s použitím Jungovej typológie.Kalifornský inštitút integrálnych štúdií, Austrália
 • Katedra integrálnej a transpersonálnej psychológie
  Výskum zážitkov s inter/extra-dimenzionálnymi inteligenciami. Nadácia FREE, USA.
 • Jej duchovno transformačný proces je opísaný v dizertačnej práci Dr. Nicole Gruel, Kalifornského inštitútu integrálnych štúdií, ktorá skúma následky nezvyčajných transformačných a transcendentálnych zážitkov (anomálne, duchovné a mystické zážitky) a ich vplyvy za použitia Jungovej typológie.
 • Jej duchovno transformačné zážitky zachytáva tiež kapitola XX. knihy „Nový človek“ austrálskej vedkyne Mary Rodwell.
 • Je členkou amerických fórumov a komunít združujúcich členov, ktorí sa zaoberajú mimotelovými zážitkami, zážitkami blízko smrti a duchovno transformačnými zážitkami.
 • Je členkou tímu Aurisong, z.s.-medzinárodnej neziskovej mimovládnej organizácie. Aurisong je partner celosvetovej globálnej partnerskej dohody Allatra, zdieľa tiež myšlienky medzinárodného hnutia Ubuntu.
 • Poskytuje konzultácie na tému duchovno transformačných zážitkov (špecializuje sa na mimotelové zážitky a obdobné autoskopické zážitky).
 • Publikuje v domácich ako aj zahraničných printových a iných médiach a je častým hosťom v amerických rádiových programoch.
 • Prednáša na rôzne duchovné témy vrátane mimotelových zážitkov v SR, ČR, USA.

   

  Bio in English here : 

   

TOP